POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRZETWARZANIA

DANYCH OSOBOWYCH

 

1.   SŁOWNIK UŻYTYCH POJĘĆ 

1.1. Administrator – Łódzki Dom Biznesu Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (91-496) przy ul. Pstrągowej 11 lok. 16, wpisana do Rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX  Wydział  Gospodarczy  Krajowego  Rejestru  Sądowego  pod  nr  KRS:  0000602182; NIP: 678-315-86-53, nr REGON: 3637312020000, Zarząd Województwa Łódzkiego Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź dla zbioru „Beneficjenci w ramach RPO WŁ 2014-2020” oraz Minister Rozwoju, Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa dla zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych.

1.2. Dane osobowe – wszelkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym wizerunek, nagranie głosu, dane kontaktowe, dane o lokalizacji, informacje zawarte w korespondencji, informacje gromadzone za pośrednictwem sprzętu rejestrującego lub innej podobnej technologii.

1.3. Polityka – niniejsza Polityka przetwarzania danych osobowych.

1.4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

1.5. Osoba, której dane dotyczą – każda osoba fizyczna, której Dane Osobowe przetwarzane są przez Administratora. 

1.6.Serwis – serwis internetowy, którego główna strona internetowa znajduje się pod adresem www.ldb.net.pl oraz www.pracowniktwojskarb.pl

 

2.    PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ADMINISTRATORA

2.1. Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich ze strony internetowej Łódzkiego Domu Biznesu Sp. z o.o. pod adresem www.ldb.net.pl oraz www.pracowniktwojskarb.pl

2.2. Podanie Danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Od Osoby, której dane dotyczą podania danych, niezbędnych do zawarcia i wykonania usług świadczonych przez Administratora, w związku z każdą transakcją lub świadczonym doradztwem. Jeżeli nie zostaną nam podane niezbędne dane osobowe, niestety nie będziemy mogli świadczyć naszych usług, a w konsekwencji rozpocząć współpracy. Jeżeli przepisy prawa będą wymagać od nas innych niezbędnych danych ich podanie jest konieczne w celu realizacji dalszej współpracy. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne – w szczególności nie warunkuje to zawarcia i wykonania umowy.

2.3. W związku z prowadzoną działalnością Administrator zbiera i przetwarza Dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami prawa (w tym w szczególności z RODO) i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych.

2.4. Administrator zapewnia przejrzystość przetwarzania Danych osobowych, w szczególności informuje o przetwarzaniu Danych osobowych w momencie ich zbierania, w tym o celu i podstawie prawnej przetwarzania. Administrator dba o to, by Dane osobowe były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i przetwarzane tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne.

2.5. Przetwarzając Dane osobowe, Administrator zapewnia ich bezpieczeństwo i poufność oraz dostęp do informacji o przetwarzaniu Osobom, których dane dotyczą. Gdyby pomimo stosowanych środków bezpieczeństwa doszło do naruszenia ochrony Danych osobowych (np. „wycieku” Danych osobowych lub ich utraty), Administrator poinformuje o takim zdarzeniu Osoby, których dane dotyczą, w sposób zgodny z przepisami.


3.        KONTAKT Z ADMINISTRATOREM 

3.1. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail: biuro@ldb.net.pl lub adres korespondencyjny: Łódzki Dom Biznesu Sp. z o.o. ul. Pstrągowa 11 lok. 16, 91-496 Łódź.

3.2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych należy kontaktować z Administratorem.

 

4.           BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH 

4.1. Administrator stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne, które umożliwiają rejestrowanie wszystkich operacji na Danych osobowych. Dostęp do Danych osobowych posiadają jedynie osoby upoważnione przez Administratora i wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania.

4.2. Podwykonawcy Administratora i inne podmioty współpracujące z Administratorem dają gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają Dane Osobowe na zlecenie Administratora

4.3. Administrator prowadzi na bieżąco analizę ryzyka i monitoruje adekwatność stosowanych zabezpieczeń Danych osobowych do identyfikowanych zagrożeń. W razie konieczności Administrator wdraża dodatkowe środki służące zwiększeniu bezpieczeństwa Danych osobowych.

 

5.            CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

5.1.        KORESPONDENCJA TRADYCYJNA I E-MAILOWA

5.1.1. W przypadku kierowania do Administratora za pośrednictwem: tradycyjnej korespondencji lub poczty e-mail niezwiązanej z usługami świadczonymi na rzecz nadawcy lub inną zawartą z nim umową, Dane Osobowe zawarte w tej korespondencji są przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji i rozwiązania sprawy, której dotyczy korespondencja.

5.1.2. Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na obsłudze korespondencji kierowanej do niego w związku z jego działalnością.

5.1.3. Administrator przetwarza jedynie Dane Osobowe istotne dla sprawy, której dotyczy korespondencja. Całość korespondencji jest przechowywana w sposób zapewniający bezpieczeństwo zawartych w niej Danych Osobowych (oraz innych informacji) i ujawniana jedynie osobom upoważnionym.

5.2. KONTAKT TELEFONICZNY

5.2.1. W przypadku kontaktowania się z Administratorem drogą telefoniczną, w sprawach niezwiązanych z zawartą umową lub świadczonymi usługami, Administrator może żądać podania Danych osobowych, gdy będzie to niezbędne do załatwienia sprawy, której dotyczy kontakt.

5.3. REKRUTACJA

5.3.1. W ramach procesów rekrutacyjnych Administrator oczekuje przekazywania danych osobowych (np. w CV lub listu motywacyjnego) jedynie w zakresie określonym w przepisach prawa pracy. W związku z tym nie należy przekazywać informacji w szerszym zakresie. W przypadku, gdy przesłane aplikacje będą zawierać dodatkowe dane, nie będą one wykorzystywane ani uwzględniane w procesie rekrutacyjnym.

5.3.2. Dane osobowe są przetwarzane:

5.3.2.1. w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem zatrudnienia, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy;

5.3.2.2. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa, a także dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych;

5.3.2.3. w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń z zakresu prawa pracy lub obrony przed takimi roszczeniami.

5.4. ZBIERANIE DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ CELÓW DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRATORA LUB WYKONYWANIEM INNYCH UMÓW

5.4.1. W razie zbierania Danych Osobowych dla celów związanych z wykonaniem konkretnej umowy, Administrator przekazuje Osobie, której dane dotyczą, informacje dotyczące przetwarzania jej Danych Osobowych w momencie zawierania umowy.

5.4.2. W związku z prowadzoną działalnością Administrator pozyskuje Dane osobowe przede wszystkim w następujący sposób:

5.4.2.1. poprzez dobrowolne wprowadzenie w formularzach informacji np. adresu e-mail, imienia, nazwiska,

5.4.2.2. poprzez kody monitorujące ruch na stronie www,

5.4.2.3. poprzez organizowanie i udział przez Administratora w wydarzeniach (w tym różnego rodzaju spotkań), a także poprzez wymianę wizytówek – w celach związanych z inicjowaniem i utrzymywaniem kontaktów,

5.4.2.4. podczas prowadzenia badań naukowych i historycznych przez Administratora oraz publikowania ich wyników między innymi w wydawnictwach książkowych, w radio, telewizji oraz w multimediach.

5.4.3. Dane Osobowe zebrane przetwarzane są wyłącznie w celu, dla jakiego zostały zebrane, a Administrator zapewnia ich odpowiednią ochronę.


6.        ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

6.1. W związku z prowadzeniem działalności wymagającej przetwarzania Danych osobowych, Dane osobowe są ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności:

6.1.1. agencjom i innym podmiotom pośredniczącym w sprzedaży naszych usług lub organizacji akcji marketingowych i innym podmiotom wspierającym przy świadczeniu usług oraz podmiotom świadczącym na rzecz ŁDB usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową,

6.1.2. podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne lub udostępniającym narzędzia teleinformatyczne,

6.1.3. podwykonawcom wspierającym nas w wykonywaniu łączącej nas z Tobą umowy, np. w obsłudze korespondencji czy w procesie obsługi klienta,

6.1.4. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,

6.1.5.podmiotom nabywającym wierzytelności – w razie nie dokonania zapłaty wystawionych przez nas faktur w terminie,

6.1.6. podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) – w celu dokonania zwrotów, na Państwa rzecz lub w celu zapewnienia działania usługi polecenia zapłaty,

6.1.7. sądom, prokuraturze, organom podatkowym i innym uprawnionym organom.

6.2. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Osoby, której dane dotyczą, właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

 

7.        PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA EOG

7.1. Poziom ochrony Danych Osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje Dane Osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:

7.1.1. współpracę z podmiotami przetwarzającymi Dane Osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;

7.1.2. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;

7.1.3. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;

7.1.4. w razie przekazywania danych do USA – współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (ang. Privacy Shield) zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej.

7.2. Administrator poinformuje o zamiarze przekazania Danych Osobowych poza EOG na etapie ich zbierania. Obecnie nie planujemy przekazywania Danych osobowych poza EOG


8.        OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

8.1. Okres przetwarzania Danych Osobowych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Okres przetwarzania Danych Osobowych może także wynikać z przepisów prawa, gdy stanowią one podstawę przetwarzania. W przypadku przetwarzania Danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, Dane osobowe przetwarzane są przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania Danych osobowych.

8.2. W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Dane osobowe przetwarzane są do jej wycofania. Gdy podstawę przetwarzania stanowi niezbędność do zawarcia i wykonania umowy, Dane osobowe są przetwarzane do momentu jej rozwiązania.

8.3. Okres przetwarzania Danych Osobowych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym okresie – jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania Dane Osobowe są nieodwracalnie usuwane.

 

9.  UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE DOTYCZĄ

9.1. Osobom, których dane dotyczą, przysługują prawa do:

9.1.1. informacji o przetwarzaniu Danych Osobowych – na tej podstawie osobie zgłaszającej żądanie Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu Danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania;

9.1.2. uzyskania kopii Danych Osobowych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych Danych osobowych dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;

9.1.3. sprostowania – Administrator zobowiązany jest usuwać ewentualne niezgodności lub błędy przetwarzanych Danych osobowych oraz uzupełniać je, jeśli są niekompletne

9.1.4. usunięcia Danych Osobowych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;

9.1.5. ograniczenia przetwarzania – w razie zgłoszenia takiego żądania Administrator zaprzestaje wykonywania operacji na Danych Osobowych – z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę Osoba, której dane dotyczą oraz ich przechowywania – zgodnie z przyjętymi zasadami retencji lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych (np. zostanie wydana decyzja organu nadzorczego zezwalająca na dalsze przetwarzanie Danych Osobowych, okres sprawdzenia przez Administratora poprawności Danych Osobowych);

9.1.6. przenoszenia Danych Osobowych na tej podstawie w zakresie, w jakim Dane Osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą – Administrator wydaje Dane Osobowe dostarczone przez Osobę, której one dotyczą, w powszechnie dostępnym formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych Danych Osobowych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora, jak również tego innego podmiotu.

9.1.7. sprzeciwu wobec przetwarzania Danych osobowych w celach marketingowych Osoba, której dane dotyczą, może w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu Danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;

9.1.8. sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania Danych osobowych – Osoba, której dane dotyczą, może w każdym momencie, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, sprzeciwić się przetwarzaniu Danych osobowych, które odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych albo ze względów związanych z ochroną mienia); sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie;

9.1.9. wycofania zgody – jeśli Dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, Osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody;

9.1.10. skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie Danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony Danych osobowych, Osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną Danych osobowych w państwie członkowskim zwykłego pobytu Osoby, której dane dotyczą, jej miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

9.2. ZGŁASZANIE ŻĄDAŃ ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRAW

9.3. Zgłoszenie żądania, o których mowa w pkt 9.1 może być realizowane w każdym czasie, poprzez wystąpienie z odpowiednim żądaniem.

9.4. Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych można złożyć:

9.4.1. w formie pisemnej na adres: Łódzki Dom Biznesu Sp. z o.o. ul. Pstrągowa 11 lok. 16, 91-496 Łódź. 

9.4.2. drogą e-mailową na adres: biuro@ldb.net.pl.

9.5. Jeżeli Administrator nie będzie w stanie zidentyfikować osoby składającej wniosek na podstawie dokonanego zgłoszenia, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje.

9.6. Wniosek może być złożony osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika (np. członka rodziny). Ze względu na bezpieczeństwo Danych osobowych Administrator zachęca do posługiwania się pełnomocnictwem w formie poświadczonej przez notariusza lub upoważnionego pełnomocnika profesjonalnego (radcę prawnego, adwokata, rzecznika patentowego, doradcę podatkowego), co istotnie przyspieszy weryfikację autentyczności wniosku.

9.7. Odpowiedź na zgłoszenie powinna zostać udzielona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca od jego otrzymania żądania. W razie konieczności termin ten może być przedłużony o kolejne 2 miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub ilość zgłoszonych żądań. W takim przypadku Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia.

9.8. Odpowiedź udzielana jest za pośrednictwem poczty tradycyjnej, chyba że wniosek został złożony drogą e-mailową lub zażądano przekazania odpowiedzi w formie elektronicznej oraz ustnie, jeżeli tożsamość zostanie potwierdzona i żądanie dotyczy przekazania odpowiedzi ustnie'

9.9. Jeżeli Administrator nie podejmuje działań w związku z żądaniami, o których mowa w punkcie 9.1., wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.

 

10.          ZASADY POBIERANIA OPŁAT

10.1.    Postępowanie w sprawie składanych wniosków, o których mowa w pkt 9.1 jest bezpłatne. Opłaty mogą zostać pobrane jedynie w przypadku:

10.1.1. zgłoszenia żądania wydania drugiej i każdej kolejnej kopii Danych Osobowych (pierwsza kopia danych jest bezpłatna); w takim wypadku Administrator może zażądać uiszczenia opłaty w wysokości kosztów administracyjne związane z realizacją żądania.

10.1.2. zgłaszania przez tę samą osobę żądań nadmiernych (np. niezwykle częstych) lub ewidentnie nieuzasadnionych; w takim wypadku Administrator może zażądać uiszczenia opłaty w wysokości kosztów administracyjne związane z realizacją żądania oraz kosztów prowadzenia komunikacji oraz koszty związane z podjęciem żądanych działań.

10.2. W razie kwestionowania decyzji o nałożeniu opłaty Osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do właściwego organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

11. ZMIANY POLITYKI PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

11.1.    Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

11.2.    Polityka została zmieniona w dniu 1 sierpnia 2018r.

Wyszukiwarka

Aktualności

NABÓR 11

01.06.2020

JEDENASTY NABÓR BONÓW ROZWOJOWYCH OTWARTY

Uruchomiliśmy kolejny, już XI nabór na bony rozwojowe w ramach projektu „Mennica Usług Szkoleniowych”.Wnioski o bony rozwojowe należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu dostępnego na naszej stronie internetowej www.pracowniktwojskarb.pl Wnioski można składać już od godz. 14.00. Nabór wniosków o bony rozwojowe trwa do wyczerpania puli bonów rozwojowych, nie krócej jednak niż 1 godzinę.W ramach naboru można uzyskać dofinansowanie w formie bonów rozwojowych na usługi szkoleniowe i usługi doradcze.Wartość nominalna 1 bonu rozwojowego wynosi 60 złotych.W ramach naboru alokacja wynosi 2500 bonów rozwojowych, Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 80%Obowiązują następujące limity kwotowe:- wsparciem dla jednego pracownika w ramach całego Projektu (sprawdzenie odbywa się na podstawie numeru PESEL) w kwocie 7 200 (słownie: siedem tysięcy dwieście) zł (dofinasowanie i wkład własny), bez względu na liczbę usług rozwojowych i poziom ich dofinansowania,- 1 200 (słownie: jeden tysiąc dwieście) bonów rozwojowych dla jednego przedsiębiorstwa, co stanowi równowartość kwoty 72 000 (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące) zł wraz z wkładem własnym. W przypadku złożenia wniosku na bony przekraczający ustalony limit, ŁDB Sp. z o.o. dokona automatycznego obniżenia ilości bonów do ustalonego limitu.Termin ważności bonów upływa 30 czerwca 2020 r.Zamawiajcie adekwatną do potrzeb liczbę bonów rozwojowych.Warunkiem przyznania bonów rozwojowych jest podpisanie umowy wsparcia.Pozostałe najistotniejsze informacje:1.         Warunkiem kwalifikowalności szkolenia jest zapisanie się na usługę co najmniej 1 dzień przed jego rozpoczęciem, a w przypadku usług zdalnych co najmniej 4 dni.2.         Nie kwalifikują się do wsparcia usługi typu e-learning.3.         Usługami szkoleniowymi w ramach niniejszego naboru, w przypadku zatrudnienia na podstawie stosunku cywilno-prawnego np. umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, mogą być jedynie osoby, których okres zatrudnienia nie jest krótszy niż 3 miesiące przed dniem przystąpienia do usługi rozwojowej.4.         Nie dokonanie wpłaty wkładu własnego w terminie 3 dni od zawarcia umowy powoduje automatyczne wygaśnięcie umowy wsparcia.5.         Warunkiem kwalifikowalności usługi jest złożenie w terminie 3 dni roboczych od zakończenia usługi rozwojowej dokumentów rozliczających. Nie złożenie rozliczenia lub jego korekty w określonym terminie oznacza, iż usługa nie będzie podlega rozliczeniu w ramach Projektu - jej koszt podlega pokryciu przez MŚP ze środków własnych.Przed złożeniem wniosku o bony rozwojowe zapoznaj się z Regulaminem naboru i uczestnictwa w Projekcie Mennica Usług Szkoleniowych realizowanym przez Łódzki Dom Biznesu Sp. z o.o., ponieważ określa on zasady otrzymania dofinansowania do usług rozwojowych.Szczegółowe zasady rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie znajdziesz na naszej stronie w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA

Czytaj więcej...
bony rozwojowe

28.05.2020

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NA BONY ROZWOJOWE

Zapraszamy do udziału w naborze wniosków na bony rozwojowe skierowanym do mikro, małych  i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa łódzkiego.Wnioski o bony rozwojowe należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu dostępnego na naszej stronie internetowej www.pracowniktwojskarb.pl Na wnioski czekamy od 01 czerwca br., od godz. 14.00. Nabór wniosków o bony rozwojowe trwa do wyczerpania puli bonów rozwojowych, nie krócej jednak niż 1 godzinę.W ramach naboru można uzyskać dofinansowanie w formie bonów rozwojowych na usługi szkoleniowe i usługi doradcze.Wartość nominalna 1 bonu rozwojowego wynosi 60 złotych.W ramach naboru alokacja wynosi 2500 bonów rozwojowych, Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 80%Obowiązują następujące limity kwotowe:- wsparciem dla jednego pracownika w ramach całego Projektu (sprawdzenie odbywa się na podstawie numeru PESEL) w kwocie 7 200 (słownie: siedem tysięcy dwieście) zł (dofinasowanie i wkład własny), bez względu na liczbę usług rozwojowych i poziom ich dofinansowania,- 1 200 (słownie: jeden tysiąc dwieście) bonów rozwojowych dla jednego przedsiębiorstwa, co stanowi równowartość kwoty 72 000 (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące) zł wraz z wkładem własnym. W przypadku złożenia wniosku na bony przekraczający ustalony limit, ŁDB Sp. z o.o. dokona automatycznego obniżenia ilości bonów do ustalonego limitu.Termin ważności bonów upływa 30 czerwca 2020 r.Zamawiajcie adekwatną do potrzeb liczbę bonów rozwojowych.Warunkiem przyznania bonów rozwojowych jest podpisanie umowy wsparcia.Pozostałe najistotniejsze informacje:1.         Warunkiem kwalifikowalności szkolenia jest zapisanie się na usługę co najmniej 1 dzień przed jego rozpoczęciem, a w przypadku usług zdalnych co najmniej 4 dni.2.         Nie kwalifikują się do wsparcia usługi typu e-learning.3.         Usługami szkoleniowymi w ramach niniejszego naboru, w przypadku zatrudnienia na podstawie stosunku cywilno-prawnego np. umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, mogą być jedynie osoby, których okres zatrudnienia nie jest krótszy niż 3 miesiące przed dniem przystąpienia do usługi rozwojowej.4.         Nie dokonanie wpłaty wkładu własnego w terminie 3 dni od zawarcia umowy powoduje automatyczne wygaśnięcie umowy wsparcia.5.         Warunkiem kwalifikowalności usługi jest złożenie w terminie 3 dni roboczych od zakończenia usługi rozwojowej dokumentów rozliczających. Nie złożenie rozliczenia lub jego korekty w określonym terminie oznacza, iż usługa nie będzie podlega rozliczeniu w ramach Projektu - jej koszt podlega pokryciu przez MŚP ze środków własnych.Przed złożeniem wniosku o bony rozwojowe zapoznaj się z Regulaminem naboru i uczestnictwa w Projekcie Mennica Usług Szkoleniowych realizowanym przez Łódzki Dom Biznesu Sp. z o.o., ponieważ określa on zasady otrzymania dofinansowania do usług rozwojowych.Szczegółowe zasady rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie znajdziesz na naszej stronie w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA

Czytaj więcej...
praconwiktwojskarb

15.04.2020

DZIESIĄTY NABÓR BONÓW ROZWOJOWYCH ZOSTAŁ ZAKOŃCZONY

Bardzo dziękujemy wszystkim przedsiębiorcom oraz ich pracownikom za zainteresowanie i udział w X naborze na bony rozwojowe. W związku z kilkukrotnym przekroczeniem alokacji przygotowanej w tym naborze informujemy, iż o godz. 13.00 (15.04.2020 r.) zamknęliśmy obecny nabór.

Czytaj więcej...
pracowniktwojskarb

15.04.2020

DZIESIĄTY NABÓR BONÓW ROZWOJOWYCH OTWARTY

Uruchomiliśmy kolejny, już X nabór na bony rozwojowe w ramach projektu „Mennica Usług Szkoleniowych”. Wnioski o bony rozwojowe należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu dostępnego na naszej stronie internetowej www.pracowniktwojskarb.pl Wnioski można składać już od godz. 12.00. Nabór wniosków o bony rozwojowe trwa do wyczerpania puli bonów rozwojowych, nie krócej jednak niż 1 godzinę.W ramach naboru można uzyskać dofinansowanie w formie bonów rozwojowych na usługi szkoleniowe i usługi doradcze.Wartość nominalna 1 bonu rozwojowego wynosi 60 złotych.W ramach naboru alokacja wynosi 10 000 bonów rozwojowych, Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 80%Obowiązują następujące limity kwotowe:- wsparciem dla jednego pracownika w ramach całego Projektu (sprawdzenie odbywa się na podstawie numeru PESEL) w kwocie 7 200 (słownie: siedem tysięcy dwieście) zł (dofinasowanie i wkład własny), bez względu na liczbę usług rozwojowych i poziom ich dofinansowania,- 1 200 (słownie: jeden tysiąc dwieście) bonów rozwojowych dla jednego przedsiębiorstwa, co stanowi równowartość kwoty 72 000 (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące) zł wraz z wkładem własnym. W przypadku złożenia wniosku na bony przekraczający ustalony limit, ŁDB Sp. z o.o. dokona automatycznego obniżenia ilości bonów do ustalonego limitu.Termin ważności bonów upływa 15 maja 2020 r.Zamawiajcie adekwatną do potrzeb liczbę bonów rozwojowych.Warunkiem przyznania bonów rozwojowych jest podpisanie umowy wsparcia.Pozostałe najistotniejsze informacje:1.         Warunkiem kwalifikowalności szkolenia jest zapisanie się na usługę co najmniej 1 dzień przed jego rozpoczęciem, a w przypadku usług zdalnych co najmniej 4 dni.2.         Nie kwalifikują się do wsparcia usługi typu e-learning.3.         Usługami szkoleniowymi w ramach niniejszego naboru, w przypadku zatrudnienia na podstawie stosunku cywilno-prawnego np. umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, mogą być jedynie osoby, których okres zatrudnienia nie jest krótszy niż 3 miesiące przed dniem przystąpienia do usługi rozwojowej.4.         Nie dokonanie wpłaty wkładu własnego w terminie 3 dni od zawarcia umowy powoduje automatyczne wygaśnięcie umowy wsparcia.5.         Warunkiem kwalifikowalności usługi jest złożenie w terminie 3 dni roboczych od zakończenia usługi rozwojowej dokumentów rozliczających. Nie złożenie rozliczenia lub jego korekty w określonym terminie oznacza, iż usługa nie będzie podlega rozliczeniu w ramach Projektu - jej koszt podlega pokryciu przez MŚP ze środków własnych.Przed złożeniem wniosku o bony rozwojowe zapoznaj się z Regulaminem naboru i uczestnictwa w Projekcie Mennica Usług Szkoleniowych realizowanym przez Łódzki Dom Biznesu Sp. z o.o., ponieważ określa on zasady otrzymania dofinansowania do usług rozwojowych.Przypominamy, iż do Waszej dyspozycji są nasi Konsultanci w Punkcie Konsultacyjno-Doradczym w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 262/264, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 18.00 lub pod nr telefonu: 798 789 500;

Czytaj więcej...
pracowniktwojskarb

15.04.2020

Zmiana Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Mennica Usług Szkoleniowych

W związku z koniecznością wdrożenia doraźnych rozwiązań związanych z ogłoszeniem stanu epidemii, Łódzki Dom Biznesu Sp. z o.o. jako Operator, na podstawie § 14 ust. 1 i 2 w zw. z § 1 ust. 4 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Mennica Usług Szkoleniowych realizowanym przez Łódzki Dom Biznesu sp. z o.o. oraz w oparciu o Wytyczne określające standardy świadczenia usług realizowanych zdalnie z dnia 30 marca 2020 r. wprowadza w/w Regulaminie zmiany w następującym zakresie:1. Zagadnienia związane ze standardami świadczenia usług realizowanych zdalnie:Po § 4. Usługi rozwojowe, dodaje się § 4a. Standardy świadczenia usług realizowanych zdalnie w następującym brzmieniu:„§ 4a. Standardy świadczenia usług realizowanych zdalnie1. Usługi rozwojowe, które z uwagi na ogłoszony stan epidemii, nie mogą odbywać się stacjonarnie, mogą być przeprowadzone zdalnie, w czasie rzeczywistym.2. Usługi rozwojowe opublikowane w Bazie Usług Rozwojowych mogą być świadczone w formie usług realizowanych zdalnie, w czasie rzeczywistym. Wyjątkiem są te usługi, bądź części usług, które zawierają zajęcia praktyczne, niemożliwe do przeprowadzenia metodami zdalnymi.3. Usługi realizowane zdalnie w czasie rzeczywistym, to usługi odbywające się z wykorzystaniem połączeń on-line w taki sposób, że trener prowadzi usługę w czasie rzeczywistym, w formie umożliwiającej przekazanie i utrwalenie treści określonych w programie usługi.4. Liczba uczestników usługi zdalnej nie może przekroczyć 15 osób co umożliwia wszystkim uczestnikom interaktywną swobodę udziału we wszystkich przewidzianych elementach zajęć (ćwiczenia, rozmowa na żywo, chat, testy, ankiety, współdzielenie ekranu itp.5. Materiałami pomocniczymi mogą być narzędzia asynchroniczne w formie materiałów dydaktycznych, e-podręczników, dokumentów, materiałów VOD.6. Usługa rozwojowa jest kwalifikowalna pod warunkiem zapisania się na usługę z wykorzystaniem ID wsparcia, nadanego przez Operatora.7. W Karcie Usługi należy, w polu Sposób finansowania, wybrać „usługa prowadzona w formie zdalnej” oraz co najmniej jedną z pozostałych opcji „wsparcie dla osób indywidualnych” lub „wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników lub osób indywidualnych”.8. Warunkiem kwalifikowalności kosztów usługi prowadzonej metodami zdalnego dostępu niezbędne jest aby PŚUR zapewnił rozwiązania techniczne umożliwiające uczestnikom w pełni zrealizowanie zakładanego programu usługi. Warunki techniczne niezbędne do udziału w usłudze muszą zostać obligatoryjnie określone w Karcie Usługi.9. PŚUR w polu Szczegółowe informacje o usłudze zobowiązany jest wskazać:a) platformę / rodzaj komunikatora, za pośrednictwem którego prowadzona będzie usługa,b) minimalne wymagania sprzętowe, jakie musi spełniać komputer uczestnika lub inne urządzenie do zdalnej komunikacji,c) minimalne wymagania dotyczące parametrów łącza sieciowego, jakim musi dysponować uczestnik,d) niezbędne oprogramowanie umożliwiające uczestnikom dostęp do prezentowanych treści i materiałów,e) okres ważności linku umożliwiającego uczestnictwo w spotkaniu on-line10. Uczestnik musi dokonać zapisu na usługę co najmniej 4 dni przed jej rozpoczęciem, z użyciem numeru ID wsparcia. Wszystkie zapisy bez ID wsparcia muszą być zweryfikowane przez PŚUR przed rozpoczęciem realizacji usługi, celem potwierdzenia czy uczestnik nie zapomniał o podaniu numer ID wsparcia. Nie jest możliwe otrzymania wsparcia jeżeli uczestnik zapisał się na usługę bez ID wsparcia.11. Lista uczestników musi być zamknięta przez PŚUR najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem usługi.12. PŚUR ma obowiązek przekazać Operatorowi (ŁDB) dane dostępowe do danej usługi niezwłocznie, najpóźniej 2 dni przed rozpoczęciem usługi, w celu przeprowadzenia monitoringu usługi zdalnej. Dane dostępowe należy przesłać e-mailem na adres: info@pracowniktwojskarb.pl. Nie przekazanie danych dostępowych, we wskazanym terminie, traktowane będzie jako odmowa poddania się monitoringowi usługi, a usługa zostanie uznana w całości za niekwalifikowalną.13. W przypadku zdalnych usług szkoleniowych (szkolenie, egzamin, usługa o charakterze zawodowym) usługa musi być rejestrowana/nagrywana. Nie ma obowiązku rejestrowania/nagrywania wizerunku uczestników (wideo), niemniej jeśli szkolenie ma formę szkolenia zdalnego, na nagraniu powinien być widoczny trener, a PŚUR musi zadbać o odpowiednie udokumentowanie obecności wszystkich uczestników na szkoleniu (np. poprzez monitorowanie czasu zalogowania do platformy i wygenerowanie z systemu raportu na temat obecności/aktywności uczestników, czy też zebranie od uczestników potwierdzeń przekazanych mailem, że uczestniczyli w szkoleniu). Na tej podstawie powinna zostać sporządzona lista obecności na szkoleniu.14. PŚUR musi zapewnić uzyskanie wszystkich niezbędnych zgód umożliwiających rejestrowanie/nagrywanie usługi. Nagrywanie usługi i udostępnianie nagrania do celów kontroli/audytu nie wymaga zgody trenera i jest obligatoryjne. Jeżeli trener nie wyrazi na to zgody, wówczas usługa nie może się odbyć. Udostępnienie nagrania do celów utrwalania efektów uczenia się jest opcjonalne i wymaga pozyskania przez PŚUR zgody od trenera na wykorzystanie nagrania do takiego celu.15. PŚUR musi zapewnić Operatorowi dostęp do nagrania usługi do celów kontroli/audytu co najmniej do czasu jej rozliczenia i dokonania płatności przez Operatora za zrealizowaną usługę.16. Zgody uczestników na rejestrowanie/nagrywanie usługi należy przedstawić wraz z rozliczeniem usługi.17. Realizacja formy zdalnej nie zwalania PŚUR z obowiązków związanych z badaniem efektywności wsparcia, w tym pomiaru kompetencji nabytych na szkoleniu.18. W przypadku zdalnych usług doradczych (coaching, mentoring, doradztwo) obowiązkowym dokumentem potwierdzającym realizację usługi jest formularz wykonania usługi doradczej zawierający co najmniej:a) dane uczestnika doradztwab) dane doradcy,c) termin doradztwa, uwzględniający zakres godzinowyd) szczegółowy zakres doradztwae) wypracowane w wyniku doradztwa dokumenty (jeżeli dotyczy),f) rekomendacje/wytyczne/zalecenia dotyczące dalszych kroków, które powinien podjąć odbiorca doradztwa (jeżeli dotyczy).Formularz wykonania usługi doradczej przygotowuje doradca, a następnie podpisuje go i przesyła mailem do Uczestnika doradztwa, który po zapoznaniu się z nim przekazuje go mailem do Operatora wraz z oświadczeniem, że potwierdza wykonanie usługi w zakresie wskazanym w formularzu.19. Dopuszcza się przekształcenie usługi rozwojowej opublikowanej w Bazie Usług Rozwojowych w formie usługi stacjonarnej na usługę realizowaną zdalnie, w czasie rzeczywistym. W takim należy obowiązkowo w Karcie Usługi, w polu Sposób finansowania, dodać informację „usługa prowadzona w formie zdalnej”.20. W przypadku, gdy usługa jest przekształcana z formy stacjonarnej na zdalną (tzn. usługa była opublikowana w BUR jako stacjonarna) PŚUR ma obowiązek uzyskania akceptacji zmiany formy usługi od wszystkich uczestników. Fakt uzyskania akceptacji winien być udokumentowany np. w postaci zarchiwizowanej korespondencji mailowej.21. W przypadku zmiany formy usługi ze stacjonarnej na zdalną, Operator w uzasadnionych przypadkach może wyrazić sprzeciw dla zmiany formy realizacji takiej usługi i udziału w niej przez uczestnika. W takim przypadku usługa musi być świadczona w pierwotnie założonej formie.22. PŚUR ma obowiązek, na żądanie uczestnika usługi lub Operatora, przekazać kalkulację kosztów usługi. Odmowa przekazania kalkulacji skutkować będzie uznaniem przez Operatora kosztów usługi za niekwalifikowalne.23. PŚUR po zakończeniu usługi ma obowiązek wystawić i przekazać uczestnikowi dokument księgowy oraz zaświadczenie o zakończeniu udziału w usłudze, zgodnie z zapisami § 13 ust 1 pkt 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe(Dz.U. z 2017 r. poz. 1678). Dokumenty te mogą mieć formę elektroniczną.24. Monitoring usług zdalnych polega na kilkakrotnym logowaniu się w ciągu trwania usługi i dokumentowaniu w postaci zrzutów z ekranu, w celu potwierdzenia czy przekazywane treści są zgodne z tematem usługi oraz stwierdzenia obecność osób zapisanych na usługę.25. W przypadku świadczenia usług rozwojowych metodami zdalnego dostępu zastosowanie mają Wytyczne wydane przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w porozumieniu z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości i dotyczące standardów świadczenia usług rozwojowych metodami zdalnego dostępu z 30.03.2020 r. lub inne obowiązujące w dniu wyboru usługi rozwojowej świadczonej metodami zdalnego dostępu opublikowane na stronie internetowej: https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/aktualnosci-bur-zwiazane-z-pandemia.26. Karta usługi świadczonej zdalnie, pod rygorem jej nie kwalifikowalności, powinna być sporządzona zgodnie z Instrukcją wypełniania Karty usługi świadczonej zdalnie z 30.03.2020 r. lub innej obowiązującej w dniu wyboru usługi rozwojowej świadczonej metodami zdalnego dostępu, opublikowaną na stronie internetowej: https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/aktualnosci-bur-zwiazane-z-pandemia.27. Niniejsze postanowienia nie mają zastosowania do usług rozwojowych świadczonych w formie e-learningu, które są niekwalifikowalne.”3. Niniejsze zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie internetowej tj. z dniem 14 kwietnia 2020 r.

Czytaj więcej...
bonyrozwojowe

14.04.2020

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NA BONY ROZWOJOWE

Zapraszamy do udziału w naborze wniosków na bony rozwojowe skierowanym do mikro, małych  i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa łódzkiego.Wnioski o bony rozwojowe należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu dostępnego na naszej stronie internetowej www.pracowniktwojskarb.pl Na wnioski czekamy od 15 kwietnia od godz. 12.00. Nabór wniosków o bony rozwojowe trwa do wyczerpania puli bonów rozwojowych, nie krócej jednak niż 1 godzinę.W ramach naboru można uzyskać dofinansowanie w formie bonów rozwojowych na usługi szkoleniowe i usługi doradcze.Wartość nominalna 1 bonu rozwojowego wynosi 60 złotych.W ramach naboru alokacja wynosi 10 000 bonów rozwojowych, Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 80%Obowiązują następujące limity kwotowe:- wsparciem dla jednego pracownika w ramach całego Projektu (sprawdzenie odbywa się na podstawie numeru PESEL) w kwocie 7 200 (słownie: siedem tysięcy dwieście) zł (dofinasowanie i wkład własny), bez względu na liczbę usług rozwojowych i poziom ich dofinansowania,- 1 200 (słownie: jeden tysiąc dwieście) bonów rozwojowych dla jednego przedsiębiorstwa, co stanowi równowartość kwoty 72 000 (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące) zł wraz z wkładem własnym. W przypadku złożenia wniosku na bony przekraczający ustalony limit, ŁDB Sp. z o.o. dokona automatycznego obniżenia ilości bonów do ustalonego limitu.Termin ważności bonów upływa 15 maja 2020 r.Zamawiajcie adekwatną do potrzeb liczbę bonów rozwojowych.Warunkiem przyznania bonów rozwojowych jest podpisanie umowy wsparcia.Pozostałe najistotniejsze informacje:1.         Warunkiem kwalifikowalności szkolenia jest zapisanie się na usługę co najmniej 1 dzień przed jego rozpoczęciem, a w przypadku usług zdalnych co najmniej 4 dni.2.         Nie kwalifikują się do wsparcia usługi typu e-learning.3.         Usługami szkoleniowymi w ramach niniejszego naboru, w przypadku zatrudnienia na podstawie stosunku cywilno-prawnego np. umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, mogą być jedynie osoby, których okres zatrudnienia nie jest krótszy niż 3 miesiące przed dniem przystąpienia do usługi rozwojowej.4.         Nie dokonanie wpłaty wkładu własnego w terminie 3 dni od zawarcia umowy powoduje automatyczne wygaśnięcie umowy wsparcia.5.         Warunkiem kwalifikowalności usługi jest złożenie w terminie 3 dni roboczych od zakończenia usługi rozwojowej dokumentów rozliczających. Nie złożenie rozliczenia lub jego korekty w określonym terminie oznacza, iż usługa nie będzie podlega rozliczeniu w ramach Projektu - jej koszt podlega pokryciu przez MŚP ze środków własnych.Przed złożeniem wniosku o bony rozwojowe zapoznaj się z Regulaminem naboru i uczestnictwa w Projekcie Mennica Usług Szkoleniowych realizowanym przez Łódzki Dom Biznesu Sp. z o.o., ponieważ określa on zasady otrzymania dofinansowania do usług rozwojowych.Szczegółowe zasady rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie znajdziesz na naszej stronie w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIAlub poniżej należy nacisnąć przycisk (pobierz )Zmiana Wytycznych dotyczących standardów świadczenia usług rozwojowych metodami zdalnego dostępu oraz monitoringu takich usług

Czytaj więcej...